Sök:

PRISGARANTI PÅ WEBSHOPEN!
VI HAR ALLTID SVERIGES LÄGSTA PRISER PÅ VÅRA PRODUKTER & HITTAR NI NÅGOT BILLIGARE NÅGONSTANS SÅ KONTAKTA OSS SÅ SÄNKER VI PRISET!

VI ÄR 5% SVERIGE!

Allmänna villkor för e-handel 

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via Zone Nutrition AB och därtill hörande sidor.  Avtal ingås mellan dig och Zone Nutrition AB, organisations nr. 556635-2018 . Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Zone Nutrition AB framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Zone Nutrition AB accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Zone Nutrition AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Zone Nutrition AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Zone Nutrition AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Zone Nutrition AB naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Zone Nutrition AB fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Zone Nutrition AB ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Zone Nutrition AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Zone Nutrition AB.  

Kunduppgifter mm.

Zone Nutrition AB rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.  

Priser, avgifter och betalning

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separata.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Zone Nutrition AB har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts via mail av Kunden och godkänts av Zone Nutrition AB.

Kampanjer och erbjudanden

Zone Nutrition AB kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Zone Nutrition AB i samband med kampanjen. Zone Nutrition AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker. 

Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom ett par dagar. Om inte annars så snart Zone Nutrition AB fått in mer från sina leverantörer. Om en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Zone Nutrition AB rätt att debitera Kunden en avgift på 299 sek. 

Ångerrätt
Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Zone Nutrition AB detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

(c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal;  

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Zone Nutrition AB. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Zone Nutrition AB. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.  Returer ska göras till Zone Nutrition Södrakungsgatan 11 80251 Gävle Sweden

  

Produkter

Samtliga produkter vi säljer på Zone Nutrition AB är godkända att användas i Sverige. Alla produkter som säljs hos Zone Nutrition AB är endast ett komplement till råd från din läkare och/eller terapeut och är inte tänkt att på något sätt ersätta eventuell läkarundersökning eller behov läkarvård.


Garanti och reklamation

 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Zone Nutrition AB så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen. 

Zone Nutrition AB står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Zone Nutrition AB att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Zone Nutrition AB strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Zone Nutrition AB mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Zone Nutrition AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Zone Nutrition AB riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information finns på www.konsumentverket.se

Force Majeure

Zone Nutrition AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Zone Nutrition AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Zone Nutrition AB Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Zone Nutrition AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

Ändringar av Villkoren

Zone Nutrition AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Zone Nutrition AB har informerat Kunden om ändringarna. Zone Nutrition AB rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

Tillämplig lag och tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Zone Nutrition. Vid eventuell tvist följer Zone Nutrition AB beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.  

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.